Các tiêu chuẩn Lọc khí

Phòng sạch được sử dụng đầu tiên là trong lĩnh vực y tế. Tiêu chuẩn đầu tiên của phòng sạch là hàm lượng bụi, tức là hàm lượng các hạt bụi lơ lửng trong không khí được khống chế ở mức nào.

Các tiêu chuẩn lọc khí được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1963 ở Mỹ và hiện nay trở thành các tiêu chuẩn chung cho thế giới.
product_s210
a. Tiêu chuẩn Federal Standard 209(1963)
Tiêu chuẩn này lần đầu tiên được quy định vào năm 1963 và sau đó liên tục được cải tiến hoàn thiện phiên bản 209A(1966),290B(1973) …cho đến 209E(1992).
b. Tiêu chuẩn Federal Standard 209E(1992)
Tiêu chuẩn này xác định hàm lượng bụi lửng lơ trong không khí theo đơn vị chuẩn ( đơn vị thể tích không khí là m3).
c. Tiêu chuẩn ISO 14644-1
Tổ chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế đã quy định các tiêu chuẩn về phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn ISO14644-1 được phát hành năm 1999 có tên “ Phân loại độ sạch không khí”. Các loại phòng sạch được quy định dựa trên biểu thức với Cn là hàm lượng cho phép tối đa( tính số hạt/m3) của bụi lơ lửng không khí lớn hơn hoặc bằng kích thước xem xét. N là chỉ số phân loại ISO, không vượt quá 9 và chỉ số cho phép nhỏ nhất là 0.1. Trong đó D là đường khính hạt tính theo µm 0.1 ở đây là hằng số với thứ nguyên µm.
SPA51261
Tiêu chuẩn này xác định hàm lượng bụi lửng lơ trong không khí theo đơn vị chuẩn ( đơn vị thể tích không khí là m3).
Nói về tiêu chuẩn Lọc khí – Túi lọc khí được lọc là một thiết bị lọc khí sách ở tiêu chuẩn cao. Túi lọc khí có nhiều kiểu loại và cấp độ lọc khác nhau phù hợp với hệ thống của quý khách. Túi lọc khí thường được dùng trong máy AHU, trong bệnh viện, trong lọc thứ cấp của phòng sạch…
Lọc khí được chia làm ba cấp độ lọc cơ bản theo tiêu chuẩn EN779 và tiêu chuẩn EN1822. Trên thực tế ba cấp độ lọc đó là loc thô, lọc tinh rồi tới lọc HEPA. Mỗi cấp độ lọc đều có kích thước, cấp độ lọc và hiệu suất khác nhau. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về ngành lọc khí phòng sạch tại Việt Nam
Để đánh giá chất lượng và phân loại các loại lọc khí các chuyên gia đã đưa ra các tiêu chuẩn để dựa vào đó áp dụng cho từng mục đích sử dụng. Các tiêu chuẩn phổ biến của lọc khí ở Việt Nam là EN779 và EN1822.
1. Lọc sơ cấp – lọc thô
– Theo tiêu chuẩn châu Âu EN 779; G1 – G4
– Theo tiêu chuẩn Mỹ: ASHREA 52.1 MERV 1 – MERV 6
2. Lọc thứ cấp – lọc tinh
– Theo tiêu chuẩn châu Âu EN 779; F5 – F9
– Theo tiêu chuẩn Mỹ: ASHREA 52.1 MERV 9 – MERV 14
3. Lọc HEPA & ULPA
– Theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1822; H10 – H14; U15 – U17
– Theo tiêu chuẩn Mỹ: ASHREA 52.2 MERV 17 – MERV 20.